Lög Skálholtsfélagsins

                                                                             Lög Skálholtsfélagsins

1. gr.
Félagið heitir Skálholtsfélag hið nýja. Heimili þess og varnarþing er í Skálholti í Biskupstungum í Bláskógabyggð. Félagið byggir á grunni hins eldra Skálholtsfélags sem stofnað var 1949 svo og á lögum og samþykktum kirkjunnar um Skálholt og Skálholtsskóla.

2. gr.
Tilgangur félagsins er að styðja við kirkjulegt og menningarlegt starf í Skálholti, er efli tengsl kirkju og þjóðlífs og stuðli að sem víðtækustum áhrifum kristinnar trúar og kristinnar menningar í íslensku þjóðlífi.

3. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að :

  1. Efla og varðveita Skálholt sem helgistað, kyrrðar- og menntasetur og vettvang fyrir samtal kirkju og þjóðar, trúar og menningar.
  2. Eiga samráð við stjórnendur Skálholts og aðra er málið varðar um uppbyggingu og framtíðarsýn staðarins og taka þátt í skipulagningu og framkvæmd starfseminnar.
  3. Veita biskupi Íslands, kirkjuráði og stjórnendum á Skálholtsstað stuðning við að tryggja sem besta fjárhagslega og rekstrarlega afkomu Skálholts.
  4. Standa vörð um heildarhagsmuni kirkju, skóla og jarðar í Skálholti, fornminjar, friðun staða og húsa og staðarmyndina sjálfa. Vakta umhverfismál Skálholtsstaðar og gæta þess að spjöll verði ekki unnin á helgum minjum staðarins.
  5. Vekja athygli á mikilvægi og hlutverki Skálholts í menningarsögu þjóðarinnar fyrr og síðar, með skipulagðri fræðslu, fjölmiðlun, fyrirlestrum, greinarskrifum og málþingum sem miða að því að styrkja ásjónu og tilgang hins helga staðar í hugum landsmanna.

4. gr.
Aðild að félaginu fá þau sem þess óska og greiða félagsgjald. Stofnaðilar eru þeir sem skrá sig í félagið fyrsta starfsár þess, þ.e. frá stofnfundi þess á Skálholtshátíð 2013 til aðalfundar 2014.

5. gr.
Stjórn félagsins skipa fimm menn kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn. Formaður skal kjörinn sérstaklega, þá fjórir meðstjórnendur og þrír til vara. Þá skal og kjósa tvo skoðunarmenn reikninga.

6. gr.
Aðalfund skal halda í tengslum við Skálholtshátíð ár hvert. Skal þá stjórnin gefa skýrslu um starfsemina og gera reikningsskil. Aðalfundur ákveður árgjaldið. Félagsfundi skal halda eftir þörfum. Fundi skal boða á tryggilegan hátt með nægum fyrirvara.

7.gr.
Til þess að breyta lögum þessum þarf samþykki 2/3 fundarmanna á aðalfundi.

8. gr.
Verði félagið lagt niður renna eigur þess til Skálholtskirkju.

9. gr. Lög þessi öðlast gildi 21. júlí 2013.

Ákvæði til bráðabirgða. Á stofnfundi félagsins, sem haldinn er 21. júlí 2013 tilnefnir vígslubiskup Skálholtsumdæmis fimm manna stjórn sem fer með málefni félagsins fram að fyrsta aðalfundi
félagsins sem haldinn verður 20. júlí 2014.